Vi är ett hbtqi-certifierat bibliotek

Vi har utbildats för att alla besökare och personal ska känna sig välkomna, sedda och respekterade oavsett könstillhörighet, sexuell läggning eller annan diskrimineringsgrund. Vi arbetar långsiktigt med attityder, bemötande och praktik för att nå vårt mål som en inkluderande miljö.

Sigill HBTQI-certifiering RFSLAlla ska känna sig sedda, inkluderade och trygga i vår verksamhet. Folkbiblioteken i Lund är sedan 2017 ett hbtqi-certifierat bibliotek. Det innebär att vi arbetar strukturerat och målmedvetet för att skapa en inkluderande miljö.

För att kunna göra det har all personal på biblioteken deltagit i en utbildning ledd av RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. 

Genom utbildningen har vi fått ökad kunskap om hbtqi-frågor. Vi har även tagit fram arbetssätt för att synliggöra och granska normer kopplade till diskrimineringslagens alla diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, livsåskådning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder. 

Undrar du något om certifieringen? Fråga oss!

Bilder: Colourbox, RFSL

Sök

Språk