Skola och förskola

Här hittar du en sammanställning av de erbjudanden som Folkbiblioteken i Lund har till förskolor och skolor i Lunds kommun.
Barnets kontakt med biblioteksverksamheten löper som en röd tråd genom förskole-, skol- och utbildningssystemet. Folkbiblioteken strävar efter att stärka det livslånga lärandet i samverkan mellan folkbiblioteken, förskola, grundskola, gymnasieskola och biblioteken inom universitetet.

Du som arbetar i förskola eller grundskola i Lunds kommun kan få ett förskole- eller lärarkort. För dessa kort gäller särskilda låneregler.

Lånebestämmelser för förskola och personal i skola

Du som arbetar på en förskola i Lunds kommun kan få ett förskolekort. Förskolekortet är knutet till din avdelning och avdelningen kan bara ha ett kort.

Du som arbetar på en grundskola i Lund kan få ett lärarkort. Kortet är personligt och följer dig som personal (inte klassen).

Att låna böcker och annat material är gratis. Förskolekort och lärarkort får inte användas till att låna böcker för privat bruk. Kortet gäller i ett år och måste därefter uppdateras.

Innehavaren (avdelningen eller du som lärare) är ansvarig för lån, återlämning och andra aktiviteter kopplade till kortet.

För att få ett fysiskt lånekort och PIN-kod behöver du uppvisa giltig fotolegitimation.

Borttappat kort ska genast spärras via telefon 046-359 59 90 eller via www.lund.se/folkbiblioteken. (Kortnummer samt PIN-kod krävs för att spärra kortet via vår webbplats.)

Lånetid

Lånetiden för barn- och ungdomsmedier är åtta veckor. Det finns dock material som lånas ut på kortare tid.

Omlån tillåts tre gånger, såvida materialet inte är reserverat av annan låntagare.

Om du vill ha påminnelser via e-post så kan du registrera din e-postadress hos oss, det kan du göra via Mina sidor på webbplatsen eller i kontakt med ditt bibliotek. Du är alltid själv ansvarig för att följa bibliotekets regler och lämna tillbaka lånen i tid.

Reservation

Det är gratis att reservera. Om du har ett lånekort med PIN-kod kan du själv reservera via Mina sidor på webbplatsen.

Borttappat material

Förskolor och skolor faktureras för borttappat material. Miniminivån för ersättningsavgifter är:

Vuxenmedia 355 kr per volym

Barnmedia 205 kr per volym

Om värdet av det förkomna materialet överstiger schablonpriserna debiterar biblioteket enligt det högre värdet.

OBS! Biblioteket ansvarar inte för eventuella skador som utlånat material kan förorsaka på låntagarens uppspelningsutrustning.

Organisation/politiker

Beslut om avgifter fattas av kommunfullmäktige.

Folkbiblioteken i Lund tillhör kultur- och fritidsförvaltningen.

Folkbiblioteket bjuder, i de fall det är relevant, in medarbetare inom Barn- och skolförvaltningen och Utbildningsförvaltningen till kompetensutvecklingsinsatser såsom exempelvis föreläsningar och workshops tillsammans med folkbibliotekens personal. Vi anordnar också förvaltningsövergripande referensgrupper och nätverk för gemensamma frågor inom respektive skolform. Om du har frågor om vilka nätverk och grupper som finns, samt vilka frågor som är aktuella, kontakta gärna Skolbibliotekscentralen på följande e-postadress: sbc@lund.se  

Skolbibliotekscentralen (SBC) är en central resurs och ett sammanhållande nav för skolbiblioteken inom grundskolorna i Lund. Genom samverkan ska SBC stödja och stärka skolbiblioteken i Lund så att dessa verksamheter kan utvecklas och förstärkas i enlighet med elevernas behov och måluppfyllelse. SBC ger bland annat konsultativt stöd i skolbiblioteksfrågor samt samordnar och driver nätverk för erfarenhetsutbyte och kvalitetsutveckling för skolbibliotekarier respektive skolledare.

Kultur- och fritidsnämnden är huvudman för SBC.

Mer information finns på Skolbibliotekscentralens hemsida:

Skolbibliotekscentralen (Lunds kommun)

Förskolor kan beställa medier från Folkbiblioteken, exempelvis på olika teman och olika språk, via e-post eller telefon till respektive bibliotek. Reservationer görs med fördel via Folkbibliotekens hemsida men det går också bra att kontakta närmaste bibliotek för att beställa.

Förskolebibliotek

På alla kommunala förskolor finns det förskolebibliotek. Förskolebiblioteken är ett samarbete mellan Barn- och skolförvaltningen och Folkbiblioteken i Lund som syftar till att väcka barns nyfikenhet för att upptäcka, lära och läsa. Respektive förskola har tecknat ett avtal med Folkbiblioteken där ansvarsområden och arbetsfördelning tydliggörs.

Förskolebibliotek i Lund

Läsombud

Alla förskolor bör utse ett läsombud, som fungerar som kontaktperson för Folkbiblioteken. Inom ramen för Förskolebibliotek i Lund erbjuds läsombud på kommunala förskolor regelbundna nätverksträffar och kompetensutvecklingstillfällen. Varje termin arrangeras också en stor läsombudsträff, dit läsombud från samtliga förskolor i Lunds kommun bjuds in för att få inspiration och information. Om du har frågor om läsombudsverksamheten, kontakta gärna samordnarna på följande e-postadress: forskolebibliotek@lund.se

 

Biblioteksbesök

Barn i grundskola erbjuds biblioteksbesök vid tre tillfällen: i förskoleklass, årskurs 3 och årskurs 5. Under besöket får barnen möta biblioteket och ta del av någon form av läsfrämjande verksamhet. Syftet med besöket är att barnen ska känna sig välkomna på biblioteket och att biblioteket är deras plats. Vi vill också förmedla glädjen med att läsa. Vid besöket träffar ni någon av de bibliotekarier som jobbar med barnverksamhet. Sammanlagt tar besöket ungefär en timme. Eleverna i förskoleklass får även en bok vid besöket.

Inbjudan till besöken skickas till varje skola från dess närmsta bibliotek. Du som lärare i förskoleklass, årskurs 3 och årskurs 5 behöver inte själv kontakta biblioteket. Du som är lärare i särskola eller kommunövergripande särskild undervisningsgrupp är välkommen att själv boka in din klass.

Lån och reservationer

Som personal i grundskola kan du låna medier från Folkbiblioteken på ditt lärarkort. Folkbiblioteken tar dock inte emot beställningar av gruppuppsättningar eller temalådor från grundskolor utan hänvisar dessa önskemål till skolbiblioteket på din skola. Enskilda titlar kan dock reserveras från Folkbibliotekens bestånd, vilket med fördel görs via vår hemsida. Medierna kan sedan hämtas på valfritt folkbibliotek i Lunds kommun.

Elever som är fyllda 18 år och har ett id-kort kan själva skaffa ett bibliotekskort på Folkbiblioteken i Lund när de kommer hit. För de som är under 18 år måste målsman fylla i en förbindelseblankett som eleven tar med sig för att hämta ut ett lånekort. Alla som vill skaffa ett bibliotekskort ska fylla i sina uppgifter på förhand i ett särskilt formulär på Folkbibliotekens hemsida:

Skaffa lånekort

Man kan med fördel vänta med att skaffa bibliotekskort till den dagen man tänkt låna med sig något hem, för att undvika långa köer. Om ni som gymnasieskola vill samordna lånekortsutlämning till ett större antal elever, är vi tacksamma om ni meddelar oss i förväg.

Sök

Språk