angle-left Mediepolicy Folkbiblioteken i Lund

Mediepolicy Folkbiblioteken i Lund

Vår mediepolicy vänder sig till Lunds invånare men har också till uppgift att fungera som övergripande styrdokument för mediearbetet vid Folkbiblioteken i Lund.

Mediepolicyn gäller både barn- och vuxenmedier. Med medier avses i denna mediepolicy alla typer av medier, till exempel böcker, tidningar, tidskrifter, databaser, film och spel, både i fysisk och i digital form. Mediepolicyn i sin helhet finns i länken längst ner på den här sidan. Vår verksamhet utgår från bibliotekslagen (SFS 2013:801). Vår mediepolicy tar särskilt fasta på bibliotekslagens följande paragrafer:

2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

4 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.

5 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på

1. de nationella minoritetsspråken,

2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och

3. lättläst svenska.

6 § Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet.

Urval av medier

Folkbiblioteken i Lund består av tio bibliotek. Vårt gemensamma utbud ska präglas av allsidighet och kvalitet, samt bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. När vi väljer vad vi köper in och vad vi ska spara så tar vi hänsyn till kvalitet, aktualitet och saklighet, inte vad mediet handlar om. För att det ska finnas balans mellan och inom våra medier kan vi ibland göra avsteg från denna princip.

Vår budget är också något som styr hur många medier vi kan köpa in och hur ofta.

Inköpsförslag

Det finns möjlighet för våra låntagare att lämna inköpsförslag. Vi behandlar dessa med en generös inställning och vi ska tillgodose dessa önskningar inom ramen för uppdraget som folkbibliotek. En förutsättning för inköp är att vi bedömer att verket är av intresse för fler personer än den som lägger förslaget. Vid bedömningen utgår vi från mediepolicyns urvalskriterier och kan ibland neka ett inköpsförslag.

Fjärrlån

Fjärrlåneönskemål behandlas initialt som ett inköpsförslag och bedöms utifrån mediepolicyns urvalskriterier. Vi kan inte garantera att vi kan tillgodose ett önskemål.

Gåvor

Vi är restriktiva mot att ta emot gåvor från allmänheten och institutioner men vi gör det i undantagsfall. Vi garanterar då inte att det material som vi tar emot görs tillgängligt för utlån eller sparas.

 

Mediepolicy för Folkbiblioteken i Lund (pdf)

Sök

Språk

sv-se fi-fi en-us